Jayeless.net

Skriburi kategoriifita ‘Vivo’

Du bona novaji: La tumoro extraktita de mea patro esis probata, e malgre ke esis kanceratra, la mediko kredas ke lu extraktis la tota kozo kun sata cirkondinta tisuo ke mea patro ne plus havas kancero. Anke, semblas ke mea patro povos retroirar heme morge! Lu itere povas manjar, e la venonta parti di lua risaneskado povas eventar heme 🤗

Me sentas me necesante okupata nune. Me iras al hospitalo omnadie por vizitar mea patro (qua esas alerta ed agema, e lua doloro diminutas, ma lu ankore ne povas manjar do lu mustas restar hospitale). Me esforcas skriptar por NaNoWriMo, ma me sentas me ke me ne havas irga tempo por PENSAR pri quo me skriptas, e to esas nekontentiganta. E Mastodon ipsa distraktas me anke, pro la granda augmento di posti pro la enfluo di novici de Twitter! Me esas plu fatigita kam me devas esar 😪

Me ne savas pro quo, ma me havas multa anxio pri parolar telefone. Ne kun personi quin me bone konocas, ma kun stranjeri. Hodie me devis telefonar la apoteko pri preskripto, e me sentas me tre fiera pro ke me temporisis nur mihoro vice mijorno 😂

Mea patro iris hodie a hospitalo, ube lu havas kirurgio por extraktar sua tumorohavanta reno. Es desfacila ne desquietesar, ma me memorigas me pri ta precepto di mea patro: “Suciez to quon tu povas influar, ed intencez ne desquietesar pro la cetero.” Ni ankore ne savas qua tipo di tumoro lu havas – kanceratra o “ne-nociva”. Ni saveskos plu tarde. Hodie me esperas recevor bona novajo pri la kirurgio. Pose, me sucios lua sanesko. 🤞

Aktualigo (11:37): Mea fratino sendis mesajo a me! La kirugio sucesis; la tumoro esis granda ma la kirugiisto pensas ke lu extraktis omno. Mea patro povos retroirar heme en 5–7 dii. Me kredas ke la tumoro ankore bezonas esor probata, ma un granda etapo di lua kuracado esas finita.

Hike en Victoria, pluvis multe dum la lasta du dii e nun esas inundi en multa parti dil stato (ed en NSW e Tasmania anke). Ni devis iror saturdie al vak­anc­ala domo di mea bomatro por granda festo, ma nun semblas ke to ne povos eventar. Fakte ni esas alejita, nam ni ne volis iror 🤣 Ma esas des­for­tun­oza ke la domo es detranchita del extera mondo pro la inundi. La bo­frat­ino di mea spozulo (mea bo­bo­frat­ino?) volas ke ni irez saturdie malgre l’inundi… e vehez tra la aquo… quante danjeroza ideo 🤦🏻‍♀️

Hodie esis la naskodio di mea matro. Elu, mea patro e mea fratino vizitis ni ca-vespere, e ni manjis kuko e drinkis champanio por celebrar 🥳

Mea patro sendis mesajo a me ca-matine. Lu sufrabas stranja rekurenta infekto, quo komencas per dorso-doloro, e progresas a febro, vomado, edc. dum 48 hori til ke lu saneskas (til la sequa foyo). Me insistabis ke lu vizitez mediko, e tandem lu facis lo. Segun ultrasono-probo, lu havas plura kisti en un ek lua reni. Lu bezonas plu probi, e parolar kun specalisto, ma es posibla ke lua problemoza reno bezonas extraktesor. Malgre ke me savis ke lu sufras ulo mala, ca novajo esas desquietiganta. Me esperas ke lu standos bone ❤️

Me obtenis mea nova orelobinoklo! La difero ne semblis tam granda kande me esis en la butiko, ma erste me retrovenis heme…! Me povas vidar la tituli di le DVD trans la chambro! Detali esas akuta nun qui me ne savis povar akuta! La orelobinoklo ya havas desfortunoza tendenco di glitar adinfre sur mea nazo, ma nulo povas esar perfekta 🤣

ridetanto muliero qua portas orelobinoklo

Hiere me remarkis ke esis truo en la fundo di nia balnochambro-eviero 😥 Omno en la latero di l’armoro sub la truo esis humida. Me exploris per l’interreto quale reparar ol, ed a me semblis ke ne esus desfacila tasko. Do, ni kompris “epoxy” (me ne savas quale dicar to en Ido) e lasta-nokte me reparis la truo. Me ankore devas planigar la bordi di la reparuro, ma adminime ol ne plus gutifos.

truo en eviero, fotografita de sub la eviero la peco di l'eviero quo falabis ek ol ri-atachata al eviero per dika blanka gluo

Plusa fotografuro: mea kato, Gidget, ofris sua plombizo-servado 😄 Me dankas tu pro tua helpo, Gidget.

tigratra kato inspektas la sub-latero di eviero en armoro

Altro ke me volis mencionar lundie: En la quartero adube me iris por la okulo-probo, esis tanta amuzanta butiki. Esis…

  • butiko kun insigno quale “Butiko di Manjajo” quo vendis precipue flori
  • parfumo-butiko quo anke vendis libri
  • sika-laverio quo esis “organika”

Ca richa quarteri ridigas me 😅

a cartoony avatar of Jessica Smith es feministo e socialisto qua prizegas animali, libri, ludado e koquar; anke lu es tre interesata da linguistiko, historio, teknologio e socio.