Jayeless.net

Skriburi kategoriifita ‘Bestii’

Gidget feliceskis multe kande me “rimemoris” quale enswichar la varmigilo! (Vere, ni havas nune ta klasika Melburnala experienco: kolda vetero, malgre ke esas tarda printempo. Ma se Gidget volas esar dankema, me ne plendas πŸ˜†)

tigrea-e-blanka kato jacas sur lito, expozante sua miniona ventro

Recente kande me vizitabas, Gizmo NE permisis me fotografar sua bela rideto. Tamen hodie, lu pregis me por biskuiti, e me havis ideo. “Un bona fotografuro = 1 biskuito,” me dicis a lu. Lu esis hezitema, ma lu obediis 🀣

blanka mikra hundo kun enorma rideto

Esas “katurdio”, do havez fotografuro de kato di mea vicino, Emma! Kande me ekiris por promenar plu frue, lu haltis me ed INSISTIS ke me karezez lu til la fino di tempo. Me nur povis forirar kande lu vidis kolombo e tranceskis (quale fotografita).

kato tigratra-e-blanka

Hodie esos okupanta jorno, do me volis publikigar mea fotografuro por “katurdio” ante ke me oblivius (itere!). πŸ˜… Yen Gidget, pensante pri vivo en la komforteso di un ek sua katala turmi.

tigratra kato vidanta al meza disto, pensante profunde

Yen du recenta fotografuri de Gidget. Me prizas oli, malgre ke la unesma esas kelke desfokoza. Lu esas tre jolia kato πŸ˜…

tigrea kato regardanta adsinistre la sama tigrea kato nun regardanta adsupre

Quale konvinkar mea kato ke ne existas tala kozo quale “duesma dejuno”??? Singladie, quik pos ke me donas lua dejuno a lu, esas: “MIAU! MIAU! MIAU!” (quo es quale on dicas “Donez a me plu manjajo!” en la katala linguo. Anke ol signifikas “Apertez la pordo” e “Vakigez tua gremio por ke me sideskez ibe” – tre flexebla frazo). Donez a me repozo, kato 😩

Mea kato, Gidget, dicis ke me ne povos uzar mea skribotablo-stulo hodie. Me devis vartar, til ke ye 9:16 lu subite kuris al koqueyo e lasis la stulo a me 🀣

a tabby cat lying on an office chair with her belly exposed, watching the photo-taker

Mea spozulo: Me volas karezar la tigro
Me: Ni havas tigro en hemo
La tigro en hemo:

tigratra kato en purpurea harneso sidas sur kartonobuxo

Hodie es β€œkaturdio” (kato + saturdio, quante espritoza), do me havas kelka fotografuri di mea kato Gidget. En preske omna mea recenta fotografuri de lu, lu havas amuzanta mieno FURIOZA pro ke lu vidis uceli en la korto, do to es quon vi recevas. Juez lo!

tigrea kato jacanta sur lito, aspektante iracoza
la tigrea kato regardas la kamero la tigrea kato riregardas trans la fenestro
la tigrea kato sidas apud la fenestro, iracoze la kato vidata de supre. lu es ankore iracoza la tigrea kato esas ankore iracoza
a cartoony avatar of Jessica Smith es feministo e socialisto qua prizegas animali, libri, ludado e koquar; anke lu es tre interesata da linguistiko, historio, teknologio e socio.