Quale konvinkar mea kato ke ne existas tala kozo quale “duesma dejuno”??? Singladie, quik pos ke me donas lua dejuno a lu, esas: “MIAU! MIAU! MIAU!” (quo es quale on dicas “Donez a me plu manjajo!” en la katala linguo. Anke ol signifikas “Apertez la pordo” e “Vakigez tua gremio por ke me sideskez ibe” – tre flexebla frazo). Donez a me repozo, kato 😩