Hiere me iris, kun mea spozulo e fratino, al Astor Theatre, cinemo historiala en Windsor en Melbourne. Ni regardis Full Metal Jacket. Me prizis lo multe plu kam me expektabis, honeste. La violenti esis porcionigitas e la karak­ter­izo esis la foko. Me savas ke es egardata quale klasika cinemato­grafuro; nun me savas pro quo 🥲

kurteni en historiala cinemo. projektata aden la kurteni es kasko militala kun la paroli en l’Angla “BORN TO KILL” e butono pacala atachita