Quale vu forsan rimemoris, Gidget dietabas dum la lasta dek dii. Lu es tre malfelica pro lo. Regardez ca aspekto quon lu donis a me pos ke me donis a lu nur aquo ante ke me iris a lito lasta-nokte, vice donar a lu altra porciono di sika-manjajo 🙀

tigrea kato sidas apud tri boli. du ek la boli esas vakua e unu esas plena de aquo. la tigrea kato regardas la fotografanto tre tam intense kam semblas ke lu volas hipnotigar lu