Pos kelka dii di agar stranje, ni prenis Gidget al veterinaro hodie. La veterinaro pensis ke esis du kozi eventanta:

  1. Gidget esas desquieta por la demoliso di la domo apud nia apartamento, malgre la aspekto kurajoza quo lu havabas; e
  2. La inversa gambo de la gambo quo esis sur-operacata lasta-yare doloris lu (la veterinaro pozis lua genuo-osti en sua justa loko avan ni, e ni povis audar lo).

Do, la veterinaro preskriptis medikamento a Gidget por laxigar la inflamo di sua genuo (lu ne semblar pensar ke ol bezonis plu probi nek kuraco ecepte ke lua kondukto stranja duras), e dicis ke ni devus irar a butiko por komprar ulo nomizata Feliway, quo laxigas kati se on spricigas ol sur lua dormeyi. Ma la veterinaro anke dicis ke Gidget mustas perdar pezo.

Gidget esabas granda (7kg) kato lua tota vivo adultala. Til lasta-yaro, veterinari sempre dicis: “Oh, lu estas granda kato! Ma ne ecesa-peza, nur proporciona!” Lasta-yaro, li komencis dicar: “Bone, ne esas ecesa-peza, ma ne lasez lu pezeskar plu.” Nun esas, “Me prizus ke Gidget perdus unu kilogramo.” 🙈 Me questionis quanta manjajo quon ni devas donar a lu singla-die, e la veterinaro dicis ke ni devas sequar la instrucioni pri kato qua pezas 6kg. Semblas ke to es o du paketi de humida-manjajo + ⅓ taso de sika-manjajo, o ¾ ek un taso de sika-manjajo se lu nur manjas sika manjajo (dum recenta dii, lu ne volabas humida manjajo). Ni havas taso por mezurar, do to esas bone… me pensas ke la vera lukto esos konvinkar Vivian ne donar plusa manjajo a lu dum ke me ne regardas 😉

Komprenende, ni devas pensar pri kande ni donas manjajo a lu. Gidget sempre manjis lente, e nulatempe manjis plu kam bezonis por sentir su saciata (nulatempe manjis tro multe). Me pensas ke la plusa pezo (lu pezis 7.2kg hodie) es pro ke lu ne esas tam agema kam esis ante ke lu divenis endoma kato, e lua sento di hungo ne adaptis a lua nova neagema maniero di vivo. Do, me ne pensas ke esos tre sucesa se ni donis a lu la tota ¾ taso al komenco dil dio. Lu manjos lo e finos lo ante la nokto, lor vekigos ni ye 3:00 por postular plu manjajo. Esus plu bona donar a lu ¼ taso matine, ed altra ¼ taso posdimeze, e la finala ¼ taso ante ke ni dormeskas. Esante ke Gidget ne manjabas plu sika manjajo malgre ke cesis manjar humida manjajo, me esperas ke lu adaptos a lo. (La veterinaro anke ne pensis ke ni devas donar humida manjajo al kato se lu ne volas lo – manjar nur sika manjajo es bone, dicis.)

Lore, to es nia novajo. Me esperas ke kun la medikamento, la Fediway e kelka perdo di pezo (por ke lua gambi subisas min preso) lu sentos su plu bona. Ni vidos!