Gizmo vizitis ni lasta-nokte (lu prenis sua homi kun su anke, komprenende 🤣), e pretendis mea kuseno! Me regardis lua dolca mikra vizajo, e naturale, me decidis ke lu justesas e me lasis lu havar la kuseno 🐶

mikra blanka hundo sur sofao. lua kapo esas sur rozea kuseno. lu regardas la fotografanto fatige